Referat fra generalforsamlingerne indsættes her

2019

Generalforsamling Lyø Lokalhistoriske Forening 5. Juli 2019 på Damgaarden.


1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent Rasmus Andersen.
Referent Palle Volder.

2. Årsberetning. Af formand Peder Jeppesen.
Møder i arkivet afholdt ca. hver anden måned med registreringsarbejde og hygge. Sonja Larsen, Tove Petersen og Jens Westerskov har deltaget i SLA kursus modul 0. Rengøring af udstillingslokale og arkiv i sidste måned. Lyboen var klar til udsendelse til tiden. lngen fejl denne gang. Medlemskab af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) kræver, at udstillingen har faste åbningstider og en arkivleder.
Årsberetningen blev godkendt af generalforsamtingen. lngen spørgsmå|.

3. Regnskab fremlægges. Af Ulla .leppesen for kasserer Jane lsdal.
Regnskab blev gennemgået. Underskud i 2018 ca. 2.000 kr. Kontorhold er en dyr post især udgifter tilfrimærker.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Ingen spørgsmå1.

4. Fastsættelse af kontingent.
Uændret 125 kr. ved betaling af Lyboen.

5. Valg til bestyrelse. PederJeppesen GENVAIG. Jens Westerskov GENVALG. Sonja Larsen GENVALG.
Revisor Hans Jacob Aastrup NWALG.

6. Eventuelt.
Tilmelding til generalforsamling gør det nemmere at indkøbe og tilberede mad og drikkelse. SLA kurser har 5 moduler, som kan afholdes over 4 år. Når man har gennemført alle moduler, kan man fungere som arkivleder. Jens Westerskov vil gerne deltage i alle moduler, og han indstilles af bestyrelsen til arkivleder for LyØ Lokalhistoriske Forening.
Tilskud modtages p.t. fra kommunen og kan også søges hos SLA.
Ordinær generalforsamling 2020 afholdes 1. lørdag i juli.

Dirigent Rasmus Andersen. Referent Palle Volde

2018

Referat fra Generalforsamling i

Lyø Lokalhistoriske Forening.

Fredag d. 29. juni 2018 kl. 19.00

 

Fremmødt 44 medlemmer.

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent.

Rasmus P. Andersen blev valgt til både dirigent og referent.

Pkt. 2: Årsberetning ved Formand Peder T. Jeppesen.

Årsskriftet Lyboen blev lavet i løbet af vinteren. Trykkeriet lavede en fejl, der medførte at nogle medlemmer fik sidste års Lyboen, men med 2017 for- og bagside. Vi håber at alle, der modtog en af de ”forkerte” Lyboen har henvendt sig og at der er modtaget en ny. Trykkeriet har kompenseret for gentryk og den ekstra porto. Udstillingen på skolen er blevet tilføjet 2 nyindkøbte mannequiner, der er blevet påklædt i lokale klædedragter. Der er planer om at tilføje nogle tekstiler til udstillingen senere. Udstillingen vil være åben resten af sommeren.

Der er blevet afholdt arkivaftener med registrering af billedmateriale mm.

Opfordring til at bidrage med materiale til Lyboen 2018.

Pkt. 3: Regnskab.

Ulla Jeppesen gennemgik regnskabet for kasserer Jane Isdal.

170 medlemmer.

Regnskabet er i balance og godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 4: Valg til bestyrelsen.

Anders Bøgebjerg og Rasmus Andersen på valg.

Begge genvalgt.

Suppleanter Birthe Jeppesen og Tove Pedersen

Begge genvalgt.

Pkt. 5: Valg af revisor

Revisor Jens Havløkke.

Genvalgt.

Pkt. 6: Evt.

Kort drøftelse af honorar til evt. foredragsholdere.

Ulla Jeppesen orienterede om ombygning af Damgaarden.

Tak til  Vibeke, Tove og Stig for rejemadder og en stor tak til Asta for de altid lækre kyskager.

Rasmus takkede for ro og orden.

Efter generalforsamlingen underholdt sognepræst fra Brahetrolleborg Kirke, Ole Buhl Nielsen, med et super foredrag om slutningen af 1700-tallets landboreformer, menneskesyn og mennesker.

Referent Rasmus P. Andersen

:

Foreningen modtager gerne medlemmernes email adresser, da portoudgifterne er høje.

Der efterlyses forslag til indlæg i Lyboen:

Annoncere datoer for arkivaftener så medlemmer udenfor bestyrelsen kan deltage

Hus historier også fra nyere tid

Spøgelseshistorier

Ting fra Inge Bondes arkivmapper

Oversigten over huse og matrikler i opdateret form

Viden om skeletterne i kirken som blev fundet i forbindelse med renoveringen af kirken

Dokumenter nutiden den bliver snart fortid

Gentryk af artikel om Lyø fra 1956 i bladet Samvirke

Efter generalforsamlingens officielle afslutning holdt Jens Vesterskov Andersen et interessant foredrag om ”Katolske spor i Lyø kirke”

Referent C.Tj. Nielsen